Zarządzenie nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 1/2021/2022

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZEPISKACH

z dnia 03 grudnia 2021r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

w klasach IV, V, VI, VII, VIII w Szkole Podstawowej w Rzepiskach

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie:

- Na  podstawie  §18  ust.  2a-2c rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i  placówkach  (Dz.   U.   z   2020   r.   poz.   1166),  

- §1, §2 ust. 4 w zw. z §2 ust. 1 rozporządzenia MEiN z 28.05.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

po   uzyskaniu   zgody   organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Zakopanem

zarządzam, co następuje:

  • 1.
  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych w klasach IV, V, VI, VII, VIII w okresie od dnia 3 grudnia 202I r. do dnia 09 grudnia 2021 ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.
  2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. l, zadania dydaktyczne i wychowawcze w klasach IV, V, VI, VII, VIII są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020.2057 z dnia 2020.11.20).
  • 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku elektronicznym sprzepiska.mobidziennik.pl oraz na stronie internetowej SP w Rzepiskach sprzep1.edu.pl.

  • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzepiskach

Andrzej Rusnak