Zarządzenie nr 2

ZARZĄDZENIE Nr 2/2021/2022

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZEPISKACH

z dnia 03 grudnia 2021r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

w klasach I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII w Szkole Podstawowej w Rzepiskach

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 13 grudnia 2021r . w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U.2021.poz.2301),

zarządzam, co następuje:

 • 1.

Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. wprowadza się ograniczenie funkcjonowania szkoły dla wszystkich klas I-VIII

 • 2.
 1. Od tego dnia  nauka będzie odbywała się zdalnie: w klasach I-III za pomocą platformy Google Classroom, a w klasach IV-VIII za pomocą platformy Microsoft Teams, a także dziennika elektronicznego sprzepiska.mobidziennik.pl    
 2. W klasach I-VIII zajęcia odbywać się będą w czasie rzeczywistym, zgodnie z obowiązującym planem  lekcji.
 3. Każda lekcja rozpoczyna się o godzinie wskazanej w planie lekcji i trwa 30 minut.
 4. W przypadku zajęć wychowania fizycznego dopuszczalne jest przesyłanie zadań, które uczniowie wykonają na świeżym powietrzu.
 • 3

Szkoła może zorganizować opiekę świetlicową w godzinach 8.00-13.00 dla dzieci klas I-III (dotyczy uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki). Zainteresowani rodzice przesyłają do piątku tj. do 17.12.2021r. do godziny 14.00  wniosek do Dyrektora Szkoły o zapewnienie opieki świetlicowej na adres mailowy: sprzepiska1@bukowinatatrzanska.edu.pl We wniosku należy wskazać w jakich dniach i jakich godzinach dziecko będzie przebywało w szkole. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych będą miały możliwość udziału w nauczaniu zdalnym zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

 • 4

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły dla uczniów klas VIII mogą odbywać się na terenie szkoły konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. O ewentualnym terminie poinformuje uczniów nauczyciel prowadzący.

 

 

 

 • 5

7 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej w Rzepiskach. W dniu tym szkoła może zapewnić opiekę dla chętnych uczniów w godzinach 8.00-13.00 po wcześniejszym zgłoszeniu u Dyrektora Szkoły.

 • 7

Zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach programu „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu” mogą być prowadzone w wyjątkowych wypadkach w sposób hybrydowy na terenie szkoły z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 • 8

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku elektronicznym sprzepiska.mobidziennik.pl oraz na stronie internetowej SP w Rzepiskach sprzep1.edu.pl.

 • 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 15 grudnia 2021 r. Zarządzenie przestaje obowiązywać po okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzepiskach

Andrzej Rusnak