Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzepiskach

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzepiskach w sprawie czasowego kształcenia na odległość

 

Działając na podstawie:

 • rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1960)
 • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.1389, 1830 i 1859)
 • 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje:
 • 1

W okresie od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada  2020 r. zadania Szkoły Podstawowej w Rzepiskach w klasach I – VIII realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia oddziału przedszkolnego odbywać się będą w trybie stacjonarnym.

 • 2

Ustala się następujące zmiany w trybie pracy szkoły:

 1. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z planem lekcji na dany dzień. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą odbywać się w innych godzinach  niż wynika to z planu, ustalonych przez nauczyciela, o czym należy odpowiednio wcześniej poinformować uczniów i rodziców.
 2. Formą komunikacji pomiędzy szkołą, nauczycielami przedmiotu, wychowawcą a uczniami, opiekunami prawnymi są:
 • dziennik elektroniczny: https://sprzepiska.mobidziennik.pl/dziennik/
 • telekonferencje za pośrednictwem platformy Google Classrom oraz Microsoft Teams lub innej, wybranej przez nauczyciela i uczniów (w takim wypadku po stronie nauczyciela leży zadbanie o bezpieczne korzystanie z platformy i niedopuszczenie do tego, aby ktoś niepowołany włączył się do lekcji),
 • grupy społecznościowe (szkolna grupa Facebook oraz grupy klasowe dla klas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, grupa W-F),
 • poczta elektroniczna (indywidualne konta nauczycieli),
 • platforma edukacyjna eurudyta.pl, na której nauczyciele przygotowują fiszki do nauki i sprawdzają stopień opanowania materiału za pomocą quizów, wszyscy uczniowie klas 1-8 mają założone konta,
 •  
 1. Konsultacje ucznia lub rodzica z nauczycielem odbywają się za pomocą wybranych sposobów komunikacji wskazanych w pkt. 2.
 2. Możliwe jest zapewnienie w szkole konsultacji indywidualnych lub grupowych z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń klasy VIII przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. Chęć wzięcia udziału w takich konsultacjach rodzic zgłasza Dyrektorowi Szkoły za pomocą dziennika elektronicznego lub pomocą wybranych sposobów komunikacji wskazanych w pkt. 2.
 3. Uczeń zobowiązany jest do codziennego (w dni pracy szkoły) logowania i sprawdzania wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz pobieranie z nich materiałów przesłanych przez nauczyciela.
 4. W ramach zdalnego nauczania, uczeń ma obowiązek:
 5. uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych poprzez odczytanie wiadomości i opracowań lekcji wysłanych przez nauczyciela przedmiotu, a podczas lekcji prowadzonej online uczestnictwa w niej w czasie rzeczywistym (brak takiej możliwości należy wyjaśnić/usprawiedliwić),
 6. systematycznego utrwalania wiedzy i umiejętności w zakresie wskazanym przez nauczyciela danego przedmiotu.
 7. Nauczyciele wykorzystują w pracy podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, płyty, filmy, piosenki, materiały dostępne na różnorodnych platformach edukacyjnych, w szczególności:
 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 • zintegrowana platforma edukacyjna https://epodreczniki.pl/;
 • materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
 • https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje;
 1. Każdego dnia nauczyciel uzupełnia temat z poszczególnych zajęć w danym dniu oraz odnotowuje aktywność – „obecność” ucznia symbolem „e” (nauczanie zdalne), a także wpisuje zapowiedziane sprawdziany, prace klasowe i kartkówki w dzienniku elektronicznym.
 2. Nauczyciele monitorują aktywność uczniów i przekazują wychowawcom informacje na ten temat. Wychowawcy klas zobowiązani są do podjęcia stosownych działań w przypadku, gdy uczeń nie korzysta z ustalonych sposobów komunikowania się.
 3. Instrukcje dla uczniów powinny być proste i jasne, należy unikać treści nieistotnych.
 4. Ilość przekazywanego materiału w danym dniu winna być ograniczona do najważniejszych treści zawartych w podstawie programowej oraz uwzględniać możliwości psychofizyczne i techniczne wszystkich uczniów oraz ich rodziców, z uwzględnieniem czasu na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek.
 5. Czas jednej lekcji spędzonej przed komputerem nie powinien przekraczać 30 minut – pozostały czas lekcji należy zaplanować w taki sposób, aby uczeń pracował czytając tekst z podręcznika, pisząc w zeszycie ćwiczeń lub zeszycie przedmiotowym.
 6. Przedmioty typu: plastyka, technika, muzyka, wychowanie fizyczne należy zaplanować w taki sposób, aby dziecko spędzało jak najmniej czasu przed komputerem – tylko tyle, ile jest konieczne, aby dzieciom wytłumaczyć jak mają wykonać zadania i je sprawdzić.
 7. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
 8. Monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności odbywa się w oparciu o wykonane przez ucznia i przesłane nauczycielowi zadania.
 9. Podstawowym sposobem informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce jest dziennik elektroniczny.
 10. Ocenianiu podlegają: prezentacje, referaty i zadania domowe, karty pracy, notatki, projekty, odpowiedzi ustne udzielane przez uczniów w trakcie wideokonferencji po umówieniu się z nauczycielem (zakres materiału: 3 ostatnie lekcje lub wcześniej wyznaczone zadanie ustne), ćwiczenia on-line (rekomendowane przez MEN, nauczycieli oraz utworzone przez pedagogów cyfrowe pomoce na potrzeby zdalnego nauczania), prace pisemne (wypracowania, kartkówki, sprawdziany itp.) pisane  z wykorzystaniem platform bądź w trakcie wideokonferencji po umówieniu się z nauczycielem (kartkówki i sprawdziany będą zapowiadane z odpowiednim wyprzedzeniem), prace plastyczne i techniczne.
 11. Oddanie pracy/zadania/projektu po jego wykonaniu odbywa się w formie papierowej lub elektronicznej (w formie pliku, skanu, zdjęcia) ustalonej przez nauczyciela i podanej do wiadomości ucznia.
 12. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia obecną sytuację ucznia, jego wkład włożony
  w wykonanie danego zadania oraz systematyczność pracy.
 13. Nauczyciel po powrocie do szkoły może sprawdzić zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń ze zrealizowanych lekcji na odległość.
 14. Nauczyciel wpisuje oceny z poszczególnych zajęć w dzienniku elektronicznym zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania i zasadami szkolnego oceniania zawartymi w statucie Szkoły.
 15. Bibliotekarz realizuje swój zakres obowiązków, pozostając do dyspozycji uczniów, organizując dla nich konsultacje (za pomocą wybranych sposobów komunikacji wskazanych w pkt. 2.) w czasie pracy biblioteki oraz rekomendując literaturę i teksty kultury. Istnieje możliwość wypożyczania lektur i książek. Uczeń lub rodzic zgłasza bibliotekarzowi poprzez dziennik elektroniczny lub inny sposób komunikacji wskazany w pkt. 2., które książki chciałby wypożyczyć – przygotowane i spakowane do plastikowej torby książki i lektury rodzic może odebrać w umówionym terminie z budynku szkoły, zachowując wszelkie, obowiązujące środki bezpieczeństwa. Wydawanie książek będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej w kraju i kolejnych rozporządzeń.