Procedury bezpieczeństwa

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie pandemii

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z  zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzepiskach z dnia 31.08.2020 r. w sprawie procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

 

Zarządzenie
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzepiskach

z dnia 31.08.2020 r.
w sprawie procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), § 13c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), wytycznych MEN, MZ, i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r., wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli z dnia 26.08.2020 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337), zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej zarządzam, co następuje:

 

 • 1

Wprowadzam procedurę funkcjonowania szkoły w czasie pandemii w Szkole Podstawowej w Rzepiskach stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2
 1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników.
 2. Podanie do wiadomości i stosowania następuje poprzez udostępnienie treści niniejszego zarządzenia na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
 3. Podanie do wiadomości rodzicom następuje poprzez zamieszczenie treści procedury
  na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.

 

 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2020 r.

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzepiskach

z dnia 31.08.2020 r.
w sprawie procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

 

 

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZEPISKACH

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, rodziców oraz dzieci
  w Szkole Podstawowej w Rzepiskach zwanej dalej „szkołą”.
 3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które podejmuje szkoła w celu zminimalizowania możliwość zakażenia COVID-19.

 

 1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 1. W szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Dzieci (uczniowie) mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów (zgodnie z procedurą obowiązującą w szkole) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 4. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie mogący samodzielnie korzystać z drogi publicznej przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (zgodnie
  z przynależnością powiatu do danej strefy bezpieczeństwa).
 5. Przy wejściu do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk. W tej strefie znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 6. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do budynku szkoły.
 7. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
 8. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami uczniów. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się w formie telefonicznej, poprzez dziennik elektroniczny, e-mail lub w inny sposób
  z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 9. Szkoła posiada termometr bezdotykowy (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i jest on dezynfekowany po użyciu w danej grupie.
 10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać
  na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (sala BD4 w budynku na Bryjowym Potoku, sala GD4 na Grocholowym Potoku), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 11. Organizacja pracy umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przerw lub zajęć
  na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 12. Zgodnie z zasadami higieny należy często myć ręce (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), chronić innych podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 14. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 15. Należy wietrzyć sale (czynność tę wykonują nauczyciele w trakcie lekcji lub po jej zakończeniu), części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę (czynność tę wykonują pracownicy szkoły), w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, zapewniając bezpieczeństwo uczniom.
 16. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 17. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy powinien być zdezynfekowany
  po każdym użyciu (czynność tę wykonują nauczyciele po skończonych zajęciach),
  a  podłoga powinny zostać umyta detergentem (czynność tę wykonuje pani sprzątająca)  po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. W miarę możliwości uczniowie mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 18. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania osłony ust i nosa (maseczka, przyłbica). Zaleca się noszenie osłony ust i nosa w częściach wspólnych
  (np. szatnie, korytarze).
 19. Uczniowie nie powinni zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, chyba że są to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
  z niepełnosprawnościami. W takim przypadku opiekun w szkole powinien zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie, pranie lub dezynfekcję zabawki, rzeczy.
 20. Z szatni korzysta się w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniom.
 21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinęw trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 

III. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przy wejściu głównym w miejscach łatwo dostępnych umieszcza się spis potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 2. W szkole dostępne są instrukcje obrazkowo-instruktażowe wywieszane
  w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych w formie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje (po kilka egzemplarzy): mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania/zdejmowania maseczek, zakładania/zdejmowania rękawiczek.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie
  ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących
  do dezynfekcji.  
 5. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac porządkowych wykonywanych
  ze szczególnym uwzględnieniem czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przycisków i powierzchni płaskich,
  w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej procedury.
 6. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
 7. Uczniom i pracownikom używającym masek i rękawic jednorazowych zapewnia się pojemniki do ich wyrzucenia. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

 1. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA
 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych).
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów chorobowych, osoba ta jest izolowana w wyznaczonym pomieszczeniu (sala BD4 w budynku na Bryjowym Potoku, sala GD4 na Grocholowym Potoku) wyposażonym
  m.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 4. Dyrektor lub osoba wyznaczona informuje pracowników, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. Dyrektor lub osoba wyznaczona wskazuje pracownika odpowiedzialnego
  za gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik. Przeprowadzona dezynfekcja powinna być odnotowana zgodnie z załącznikiem
  nr 6 do Procedury.
 6. Dyrektor lub osoba wyznaczona stosuje się do indywidualnych zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – ustala się listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się stosowanie do wytycznych GIS (rekomendacja GIS).
 8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyska poradę.
 9. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu
  i opieki do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.

 

 1. ZALECENIA W STREFIE CZERWONEJ/ŻÓŁTEJ
 1. W przypadku funkcjonowania szkoły w strefie czerwonej/żółtej organizacja pracy szkoły uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. oraz rozdziały zawarte w niniejszej procedurze
  w zakresie:
 1. higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
 2. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
 3. Ponadto Dyrektor lub inna osoba wyznaczona może:
 4. ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut),
 5. ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę),
 6. wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia),
 7. wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły
  w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz),
 8. wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali),
 9. ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej),
 10. mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C, pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej (w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły, przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły),
 11. wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych,
 12. zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu,
  w otwartej przestrzeni terenu szkoły,
 13. w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie
  ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r.
 2. Procedura obowiązuje do odwołania.
 3. Procedura może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej.
 4. Załącznikami do procedury są:
 1. Procedura bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym – załącznik nr 1;
 2. Procedura bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego i innych zajęciach sportowych – załącznik nr 2;
 3. Procedura bezpieczeństwa w bibliotece szkolnej – załącznik nr 3;
 4. Procedura organizacji wycieczek szkolnych – załącznik nr 4;
 5. Procedura bezpieczeństwa w czasie zajęć pozalekcyjnych oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej – załącznik nr 5;
 6. Monitorowanie prac porządkowych – załącznik nr 6.
 7. Procedura bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej – załącznik nr 7.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Procedury

PROCEDURY I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZEPISAKCH W OKRESIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID-19

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejsze procedury dotyczą nauczycieli, pracowników, rodziców oraz dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rzepiskach.
 3. Procedury określają działania i środki zapobiegawcze, które podejmuje Szkoła w celu zminimalizowania możliwości zakażenia COVID-19.
 4. Rodzice dzieci zobowiązani są do zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19 w oddziale przedszkolnym i podpisują stosowne OŚWIADCZENIE.

 

 1. WARUNKI PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
 2. Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Dzieci mogą być przyprowadzane do oddziału przedszkolnego i z niego odbierane przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do oddziału przedszkolnego.
 5. Każdorazowo tylko jedna osoba przyprowadza i odbiera dziecko z oddziału przedszkolnego.
 6. Rodzice dzieci najmłodszych oraz nowoprzyjętych mogą wyjątkowo wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej (szatnia) z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem(dziećmi) lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem(dziećmi) 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). W części wspólnej (szatnia) może znajdować się 2 rodziców. Rodzice w szatni żegnają się z dziećmi, nie wchodzą na górę do sal. W przypadku dzieci trzyletnich, w okresie adaptacyjnym, rodzic lub opiekun może udać się z dzieckiem do sali zachowując środki ostrożności (min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, odstęp od innych 1,5 metra). Po okresie adaptacyjnym rodzice lub opiekunowie dzieci trzyletnich będą się z nimi żegnać w szatni.
 7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 m.
 8. Rodzice dzieci, które już uczęszczały do naszego oddziału przedszkolnego, przyprowadzają dzieci do drzwi wejściowych budynku przedszkola. Rodzice ci nie wchodzą do budynku.
 9. Osoba z personelu odbiera dziecko przed drzwiami wejściowymi w godz.
  Od 8.00 do 8.10.
 10. Dziecko zostaje przekazane do szatni, gdzie nauczyciel nadzoruje przebieranie dziecka i zaprowadza je do sali.

 

 1. Dzieci ubrane i przygotowane do powrotu do domu będą czekały wspólnie z nauczycielem na rodziców na placu zabaw. Odbiór dzieci od 12.50 – 13.05. Jeśli zajdzie potrzeba wcześniejszego odbioru dziecka, proszę dzwonić do nauczyciela.

 

 • ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU
 1. Grupa dzieci wraz z opiekunem przebywa w miarę możliwości w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do grupy dzieci przyporządkowani będą, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
 3. W sali, w której przebywa grupa, usunięte są zabawki, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. W przypadku wykorzystywania przedmiotów i sprzętów używanych do zajęć (np. piłki, skakanki, obręcze itd.) należy je myć, czyścić lub dezynfekować.
 4. Salę, w której organizuje się zajęcia, wietrzy się co najmniej raz na godzinę.
 5. Dziecko NIE MOŻE zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 6. Dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 7. Nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk, przypominają o myciu rąk i dają przykład.
 8. W szkole dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe wywieszane w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 9. Dzieci mogą korzystać z przedszkolnego placu zabaw przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
 10. Sprzęt na placu zabaw czyści się regularnie z użyciem detergentu lub dezynfekuje, a jeżeli nie ma takiej możliwości, zabezpiecza się go przed używaniem.
 11. W przypadku niepokojących objawów chorobowych dziecka niezwłocznie należy powiadomić rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka. W powyższym przypadku należy dziecko odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 2 m. odległości od innych osób będących pod opieką.
 12. Rodzic /opiekun prawny zobowiązany jest do udzielenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.
 13. W zależności od metody pomiaru różne wartości temperatury ciała uznawane są za temperaturę prawidłową i podwyższoną. Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała w granicach ok. 37,2-37,5°C stopni może mieć różne przyczyny, np. związane z problemami metabolicznymi, stresem, wysiłkiem fizycznym. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykłą temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C. Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą.

 

 1. PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U DZIECI LUB PERSONELU ZARAŻENIA COVID-19
  • W przypadku zauważenia niepokojących objawów należy niezwłocznie zawiadomić dyrektora Szkoły.
  • Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. Dziecko będzie przebywało w obecności pracownika (zabezpieczonego w indywidualne środki ochrony osobistej) wyznaczonego przez dyrektora. We wspomnianym pomieszczeniu w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.
  • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci.
  • Obszar, w którym poruszała się osoba potencjalnie zagrożona, należy poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.
  • O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka oraz SANEPiD Zakopane tel.: 18 20 68 697, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje, że mogą być zakażeni koronawirusem.
  • Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
  • Dalsze kroki profilaktyczne podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników przedszkola.
  • Potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych umieszczone są w miejscach łatwo dostępnych.

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Procedury

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ INNYCH ZAJĘCIACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZEPISKACH W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19.

 

 

 1. Przy wejściu do sali obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji.
 2. Uczniowie korzystają z szatni w sposób rotacyjny, skracając czas przebierania się do minimum.
 3. Uniemożliwione zostaje przechodzenie i przebywanie osób trzecich w okolicach szatni oraz w miejscach wyznaczonych do ćwiczeń.
 4. Obowiązkowo przed lekcją i po niej uczeń myje ręce wodą z mydłem.
 5. Każdy uczeń powinien posiadać własną butelką z wodą.
 6. Podczas zajęć sportowych i wychowania fizycznego ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe, a zastąpione innymi niewymagającymi kontaktu fizycznego.
 7. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego zostaną prowadzone
  na otwartej przestrzeni.
 8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, będą usunięte lub zostanie uniemożliwiony do nich dostęp.
 9. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone
  lub dezynfekowane.
 10. W sali gimnastycznej oraz pomieszczeniu, w którym uczniowie ćwiczą, sprzęt sportowy oraz podłoga będą dezynfekowane po każdym dniu zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do Procedury

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 

Postanowienia ogólne:

 1. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku zakładania maseczki w czasie kiedy przebywa w bibliotece, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy
  i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 3. Zapewnia się, w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia
  (co godzinę).
 4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 5. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.

 

 ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

 1. Dokonywanie zwrotów i wypożyczeń książek będzie odbywać się zgodnie
  z godzinami otwarcia biblioteki szkolnej.
 2. Do biblioteki szkolnej może wejść tylko osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
 4. W pomieszczeniach mogą przebywać jedynie dwie osoby (poza pracownikami szkoły).
 5. Uczeń lub pracownik szkoły wchodząc do biblioteki ma obowiązek dezynfekcji rąk.

 

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece będzie wynosił 48h. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
 2. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat,
  na którym leżały książki.
 3. Przyjęte książki/podręczniki/materiały biblioteczne powinny zostać odłożone przez uczniów na stolik znajdujący się przy wejściu do biblioteki. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 2 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania.
  W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 4. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 5. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać
  o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.
 6. Zwracane materiały biblioteczne można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia. Oddawane materiały biblioteczne będą odizolowane i ich dostęp będzie ograniczony tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki.

 

PROCEDURA WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

 1. Podręczniki szkolne będą wypożyczane w pierwszych tygodniach września.
 2. Nauczyciel bibliotekarz przekaże spakowane do plastikowych toreb komplety podręczników wychowawcom klas. Wychowawcy rozdadzą komplety poszczególnym uczniom. Wychowawcy są zobowiązani do zdezynfekowania rąk przed przekazaniem podręczników.  
 3. Uczniowie wypożyczający podręczniki szkolne będą zobowiązani zachowywać odpowiednią odległość i zdezynfekowania rąk.

 

PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

 1. Podręczniki szkolne będą przyjmowane w ostatnich dwóch tygodniach przed końcem roku szkolnego.
 2. Uczniowie oddający podręczniki zobowiązani są do dezynfekcji rąk i przestrzegania zasad sanitarnych.
 1. Każdy uczeń spakuje komplet swoich podręczników do plastikowej torby i przekaże bibliotekarzowi.
 2. Uczniowie oddający podręczniki szkolne będą zobowiązani zachowywać odpowiednią odległość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do Procedury

 

Procedury organizacji wycieczek szkolnych

 

 1. W strefie żółtej i czerwonej wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych
  i wycieczek szkolnych poza teren szkoły.
 2. Będąc w strefie zielonej nie można organizować wycieczek na tereny objęte strefą żółtą

i czerwoną.

 1. Nie należy organizować wycieczek z noclegiem, ani wycieczek wymagających korzystania z publicznych środków transportu.
 2. Dopuszczalne są wyłącznie wyjścia piesze w terenie otwartym przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa:
 • opiekunami grupy mogą być nauczyciele i rodzice zabezpieczeni w osłonę ust
  i nosa,
 • grupa może liczyć maksymalnie 25 uczestników,
 • uczestnicy wycieczki mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu
  przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich z dystansem 1,5m,
 • udział w wycieczce musi być poprzedzony uzyskaniem zgody od rodzica / opiekuna prawnego z zastrzeżeniem, że jest świadomy zagrożeń wynikających z panującej sytuacji epidemicznej,
 1. Powyższe procedury mogą ulec zmianie w zależności od odgórnie obowiązujących przepisów.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

do Procedury

 

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 PODCZAS ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
ORAZ POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, rodziców oraz dzieci
  w Szkole Podstawowej w Rzepiskach zwanej dalej „szkołą”.
 3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które podejmuje szkoła w celu zminimalizowania możliwości zakażenia COVID-19.

 

 

 1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ORAZ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 2. W czasie zajęć obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Na zajęcia może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych lub w izolacji.
 4. Dzieci (uczniowie) mogą być przyprowadzani na zajęcia i z nich odbierani
  przez opiekunów (zgodnie z procedura obowiązującą w szkole) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 5. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie mogący samodzielnie korzystać z drogi publicznej przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 6. Przy wejściu do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk. W tej strefie znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 7. Opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku szkoły.
 8. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
 9. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Kontakt
  z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się w formie e-mail, telefonicznej, dziennik elektroniczny lub inny z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 10. Szkoła posiada termometr bezdotykowy (co najmniej 1 termometr dla szkoły)
  i dezynfekowany jest po użyciu w danej grupie.
 11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia
  w odrębnym pomieszczeniu (sala BD4 w budynku na Bryjowym Potoku, sala GD4 na Grocholowym Potoku), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 12. Organizacja pracy umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się uczniów na terenie szkoły zajęcia będą odbywać się w wyznaczonym pomieszczeniu.
 13. Zgodnie z zasadami higieny należy często myć ręce (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), chronić innych podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 14. Pomoce dydaktyczne znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane do zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 15. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 16. Należy wietrzyć sale (okna otwiera nauczyciel), części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę (zajmuje się tym woźna).
 17. Uczniowie nie powinny zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, chyba że są to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
  z niepełnosprawnościami. W takim przypadku opiekun w szkole powinien zapewnić,
  aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie, pranie lub dezynfekcję zabawki, rzeczy.
 18. Z szatni korzysta się w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniom.

 

III. ZALECENIA W STREFIE ŻÓŁTEJ

 1. W przypadku funkcjonowania szkoły w strefie żółtej organizacja pracy szkoły uwzględnia wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek od 1 września 2020 r.

2.Ponadto Dyrektor lub osoba prowadząca zajęcia może:

1) ustalić godziny przychodzenia uczniów do szkoły (np. co 5-10 minut),

2) ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla grup (np. co godzinę),

3) wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia),

4) wyznaczyć stałe pomieszczenia do których przyporządkowana zostanie jedna grupa lub uczeń.

5) ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć dodatkowych. .

6) mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom i uczniom
przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C, pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej
(w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania
z teleporady medycznej, jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły),

7) w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/
po konsultacji medycznej) i umożliwić realizację zadań w trybie zdalnym.

 

 1. IV. ZALECENIA W STREFIE CZERWONEJ

1.W przypadku funkcjonowania szkoły w strefie czerwonej organizacja pracy szkoły uwzględniać wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek od 1 września 2020 r.

2.Ponadto Dyrektor lub osoba prowadząca zajęcia przestrzega zaleceń z punktu III., dodatkowo może ograniczyć liczbę uczestników w grupie, przeprowadzić zajęcia zdalnie lub je odwołać. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do stosowania środków ochronnych (przyłbice, maseczki).

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r.

2.Procedura obowiązuje do odwołania.

 

 

 

Załącznik nr 6

do Procedury

 

MONITOROWANIE PRAC PORZĄDKOWYCH

 

Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac porządkowych wykonywanych
ze szczególnym uwzględnieniem czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przycisków, klawiatur i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.

Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni

 1. Dezynfekcji podlegają ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, przyciski i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączniki. Prace dezynfekcyjne wykonywane są w salach
  (m.in. zabawki, których użyją dzieci, stoły, krzesła), pomieszczeniach sanitarno – higienicznych (deski sedesowe oraz baterie umywalkowe) i ciągach komunikacyjnych oraz dokonuje się dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przycisków
  i powierzchni płaskich, w tym w pomieszczeniach spożywania posiłków.
 2. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w rękawiczkach ochronnych.
 3. Dezynfekcja odbywa się przy użyciu odpowiednich środków do dezynfekcji.
 4. Po zakończonej dezynfekcji pracownik wyrzuca rękawiczki jednorazowe
  do wyznaczonego w tym celu pojemnika - kosz opróżniany jest na zakończenie dnia
  do odpadów mieszanych. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

Załącznik nr 7

do Procedury

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZEPISKACH

 

 1. Na świetlicy szkolnej może przebywać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
  na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy szkolnej i z niej odbierani przez opiekunów (zgodnie z procedurą obowiązującą w szkole) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Przy wejściach do świetlicy zorganizowana jest strefa do odkażania rąk, z której każdy uczeń powinien skorzystać.
 4. Jeżeli pracownik świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać
  na infekcję dróg oddechowych, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (sala BD4 w budynku na Bryjowym Potoku, sala GD4 na Grocholowym Potoku) i niezwłocznie powiadomić prawnego opiekuna
  lub rodzica o konieczności odebrania ucznia ze świetlicy szkolnej.
 5. Zgodnie z zasadami higieny należy bezzwłocznie po przyjściu na świetlicę umyć ręce.
 6. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w trakcie zajęć świetlicowych mogą znajdować się na stoliku lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 7. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a także w razie potrzeby
  w innych salach dydaktycznych, a także na placu zabaw.
 8. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjściem wychowanków oraz
  po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 9. Uczniowie mogą spożywać jedzenie tylko przez siebie przyniesione.
 10. Jeśli podczas zajęć świetlicowych niemożliwe jest zachowanie dystansu 1,5m zaleca się noszenie przez uczniów osłony ust i nosa.
 11. Wszystkie pomoce dydaktyczne, przybory, zabawki i przedmioty poprzez brak możliwości częstej dezynfekcji zostaną usunięte ze świetlicy.